தயாரிப்பு

 • Nadroparin Calcium Injection

  நாட்ரோபரின் கால்சியம் ஊசி

  தயாரிப்பு பெயர்: நாட்ரோபரின் கால்சியம் ஊசி

  வலிமை: 0.4 மிலி: 4100IU, 0.6 மிலி: 6150IU

  தொகுப்பு: 2 ஒற்றை டோஸ் சிரிஞ்ச்கள் / பெட்டி

  உருவாக்கம்: முன் நிரப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு சிரிஞ்சிலும் பின்வருமாறு:

  போர்சின் குடல் சளிச்சுரப்பியில் இருந்து பெறப்பட்ட நாட்ரோபரின் கால்சியம் 4,100 ஆன்டி-ஸா IU

  போர்சின் குடல் சளிச்சுரப்பியில் இருந்து பெறப்பட்ட நாட்ரோபரின் கால்சியம் 6,150 ஆன்டி-ஸா ஐ.யூ.