தயாரிப்பு

 • Dalteparin Sodium Injection

  டால்டெபரின் சோடியம் ஊசி

  தயாரிப்பு பெயர்: டால்டெபரின் சோடியம் ஊசி

  வலிமை: 0.2 மிலி: 5000IU, 0.3 மிலி: 7500IU

  தொகுப்பு: 2 ஒற்றை டோஸ் சிரிஞ்ச்கள் / பெட்டி

  உருவாக்கம்: முன் நிரப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு சிரிஞ்சிலும் பின்வருமாறு:

  போர்சின் குடல் சளிச்சுரப்பியில் இருந்து பெறப்பட்ட டால்டெபரின் சோடியம் (பிபி) 5,000 ஆன்டி-ஸா ஐ.யூ.

  போர்சின் குடல் சளிச்சுரப்பியில் இருந்து பெறப்பட்ட டால்டெபரின் சோடியம் (பிபி) 7,500 ஆன்டி-ஸா ஐ.யூ.