முழுமையான உற்பத்தி சங்கிலி

முழுமையான உற்பத்தி சங்கிலி

1.சினா சப்ளையர்கள்
2.EU சப்ளையர்கள்
3.1 மற்றும் 2 இலிருந்து மியூகோசா அனைத்தும் சி.எஸ்.பி.ஐ.ஓ கச்சா அடிப்படை உற்பத்திக்கு

1. சீனா சப்ளையர்கள்
2. ஐரோப்பிய ஒன்றிய சப்ளையர்கள்
3. சி.எஸ்.பி.ஐ.ஓ கச்சா அடிப்படை (2019 முதல்)